Impresszum

A honlap fenntartója:

GIENGER Hungária Kft.
1097 Budapest, Határ út 50/a
Adószám: 10839443-2-43

Elérhetőség
Tel.: 06-1-280-11-33
Fax: 06-1-280-68-18
E-mail: hungaria@gienger.hu

Képviseletre jogosult ügyvezető:
Halmi Csaba

Cégjegyzékszám:
01-09-263923


Jogi útmutatók

1. Az online ajánlat tartalma
A GIENGER Hungária Kft. (továbbiakban: ajánlattevő) semmiféle garanciát nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, korrektségéért, teljességéért vagy minőségéért.  Alapvetően kizárt az ajánlattevővel szemben támasztott bárminemű szavatossági igény, amely olyan anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkozik, amelyek a rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy nem használatából, illetve helytelen és nem teljes információk használatából erednek, kivéve, ha az ajánlattevő részéről bizonyíthatóan szándékos vagy súlyos­ gondatlanság esete áll fenn. Minden ajánlat kötelezettség nélküli. Az ajánlattevő határozottan fenntartja a jogot, hogy az oldalak bizonyos részeit, vagy az egész ajánla­tot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, illetve átmenetileg vagy véglegesen megszüntesse a közzétételt.

2. Utalások és linkek
Idegen, az ajánlattevő felelősségi körén kívül eső internetes oldalakra (“linkekre”) tett közvetett vagy közvetlen utalások esetén kizárólag abban az esetben léphet ér­vénybe szavatossági felelősség, ha az ajánlattevő számára ezen oldalak tartalma ismert, és ha az ajánlattevőnek jogellenes tartalom esetén technikailag lehetősége, és tőle elvár­ható lenne, hogy megakadályozza az oldal felhasználását. Az ajánlattevő ezért nyomatékosan kijelenti, hogy a link(ek) elhelyezésének időpontjában a linkkel jelzett oldalak illegális tartalomtól mentesek voltak. Az ajánlattevő semmiféle befolyással nem rendelkezik a linkelt/láncolt oldalak tartal­mának aktuális és jövőbeli alakítására, határozottan elhatárolódik tehát minden olyan lin­kelt/láncolt oldal tartalmától, amelyeket a link(ek) elhelyezésének idő­pontja után megváltoztattak. Ez a megállapítás vonatkozik minden, a saját internetes ajánlaton belül elhelyezett linkre és utalásra, valamint az ajánlattevő vendégkönyvében, vitafórumain, e-mail-listáin olvasható­idegen beírásokra. Illegális, helytelen vagy nem teljes tartalmakért, különö­sen pedig az olyan károkért, amelyek az ily módon közölt információkból adódnak, egyedül a láncolt oldal ajánlattevője felel, nem pedig az, aki linken keresztül az adott közzétételre utal.

Amennyiben ennek a szövegnek az egyes részei vagy megfogalmazásai már nem, vagy nem teljes mértékben felelnek meg az érvényben lévő jogállásnak, úgy azok tartal­mukban és érvényességükben nem érintik a dokumentum egyéb részeit.

3. Szerzői és védjegyjog
Az ajánlattevő igyekszik minden publikációban tekintettel lenni a szerzői jogokra a grafi­kák, hang- és videóanyagok, valamint szövegek felhasználása során, igyekszik saját készí­tésű, vagy licencmentes grafikákat, hang- és videóanyagokat, valamint szövegeket használni. Miden, az internetes ajánlat­ban megnevezett és adott esetben más/harmadik fél által levédett márka- és árujelzés korlátla­nul a mindenkor érvényben lévő védjegyjog és a mindenkor bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogainak rendelkezési körébe esik. A puszta megnevezés­ből még nem következik, hogy a márkajelzések harmadik személy jogai által nincsenek le­védve! A ajánlattevő által elkészített publikációk szerzői joga egyedül őt illetik. Ezen grafikák, hang- és videóanyagok, szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott formájú publikációban az ajánlattevő kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.